“1908 ÇAĞRILI PROJELER” İÇİN I. BASAMAK BAŞVURU SÜRECİ AÇIKLANMIŞTIR

PROJE BAŞVURU ŞARTLARI VE TAKVİMİ

Üniversitemizin vizyonu ve öncelikli araştırma alanları ile uyumlu, bölgesel ve ulusal düzeyde katma değer sağlayabilecek nitelikte, yenilikçi ürün, süreç, teknoloji geliştirme/üretme potansiyeline sahip araştırma projelerinin destekleneceği Çağrılı Projeler (1908 kodlu) I.Basamak Başvuruları 01.04.2020 – 01.07.2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. Sunulacak projeler aşağıda verilen “Çağrılı Projeler Kriterleri”ne göre hazırlanmalıdır.

Çağrılı Projeler Kriterleri:

             1. Çağrılı Projeler kapsamında teklif edilecek projeler aşağıda belirtilen konularda hazırlanmalıdır.

a)         Hastalık tanı, tedavi ve korunma amaçlı bilimsel/teknolojik ürün geliştirilmesi.

Bu başlıkta her türlü canlılar ile ilgili alanlarda başvuru alınacak ve hastalık tanı, tedavi ve korunma amaçlı geliştirilecek bilimsel/teknolojik ürünleri kapsayan projeler desteklenecektir. Değerlendirmede “teknoloji hazırlık seviyesi” dikkate alınacaktır.

b)  Bölgesel kalkınmaya yönelik endüstriyel bitki/hayvan üretim modeli geliştirilmesi, ürün ve gıdaların işlenmesi/geliştirilmesi.

Bu başlıkta özellikle bölgesel kalkınmayı destekleyen ürün/süreç geliştirmeyi amaçlayan her türlü tarımsal üretim için kullanılan girdileri (gübre, ilaç vs) ve bölgemiz için önemli ürünlerin işlenmesini kapsayan projeler dikkate alınacaktır. Değerlendirmede “teknoloji hazırlık seviyesi” dikkate alınacaktır.

c)         Teknolojik malzeme ve ürün geliştirilmesi.

Bu başlıkta ithal edilen teknolojilerin yerli üretilmelerine imkân verecek teknolojik yenilikler dâhil yeni malzeme, ürün ve/veya yazılımları içeren, teknoloji hazırlık seviyesi yüksek ve kullanıcı odaklı olan projeler desteklenecektir.

          2. Proje önerileri; sonuç odaklı, izlenebilir hedeflere sahip, katma değeri yüksek, yenilikçi, ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak ve uluslararası düzeyde rekabet gücünü artıracak teknolojik ürün/ara malı/girdi üretmeye yönelik olmalıdır.

      3. Proje önerisinde ön araştırmalar (patent, literatür) tamamlanmış ve teknik (gerekli ise ekonomik) fizibilite çalışmaları  yapılmış olmalıdır. Projede takip edilecek standartlar ve şartnameler belirlenmiş olmalı ve açık bir şekilde ifade edilmiş olmalıdır.

           4. Proje çıktısı olarak üretilecek ürünün piyasada rakipleri varsa, proje çıktısı ürünün yenilikçi yönleri verakiplerinden farkı karşılaştırmalı olarak açıklanmalı, yapılacak yenilikler ve iyileştirmeler vurgulanmalı ve teknik/ekonomik verilerle desteklenmelidir.

             5. Birden fazla disiplini kapsayan ve dış kaynak sağlayan proje önerilerine öncelik verilecektir.

             6. Proje çıktısı ürün/teknolojinin üretiminin ekonomik yapılabilirliği (ekonomik ömür,  nakit akımları, riskler vb.) hazırlanacak ekonomik fizibilite raporuyla açıklanmalıdır.

            7. Projelerde elde edilen çıktının ürüne dönüşmesini sağlayacak endüstriyel bir firma ile protokol imzalanmış olması değerlendirmede öncelik sağlayacaktır. Söz konusu protokolde fikri hakların korunmasında Teknoloji Transfer Ofisi koordinasyonu belirtilmelidir.

         8. Çağrılı Projeler başvuru iki aşamada gerçekleşecektir.İlk çağrı sonunda yapılacak değerlendirmede başarılı bulunan ön proje önerilerinin yürütücüleri, ikinci aşama değerlendirmesi için projelerini ayrıntılandırılmış şekilde sunmaya davet edilecektir.

             9. Projelerin hazırlanması, sunumu, değerlendirilmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması OMÜ-BAP yönergesine göre yapılacaktır.

             10. Değerlendirme sürecinde gerekli görüldüğü hallerde proje ile ilgili görüşmeler yapmak üzere yürütücü(ler) davet edilebilecektir.

              11. Çağrılı Projeler’e verilecek destek miktarının üst sınırı 1.000.000 TL’dir.

            12. Proje önerisinde bulunacak araştırma ekibinde, proje konusu ile ilgili ulusal AR-GE projesi deneyimine sahip ve en az 1 adet dış kaynaklı proje (PTİ hariç en az 100.000 TL bütçeli) yürütüp, tamamlamış en az bir araştırmacı olmalıdır.

2020 YILI PROJE BAŞVURU TAKVİMİ AÇILMIŞTIR.

Başvuru tarihleri Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı (1901 kodlu Projeler), Araştırma Altyapısını Destekleme Programı (1906 kodlu projeler) ve  Eğitim, Öğretim Altyapısını Geliştirme Programı (1907 kodlu projeler) Projeleri için geçerlidir.

Başlangıç Programı (1902 kodlu projeler), Sanayi ile İş Birliği Araştırmalarını Destekleme Programı (1903 kodlu projeler) ve Lisansüstü Tezleri Destekleme Programı (1904 kodlu projeler) Projeleri için takvim sınırlaması yoktur.

Proje başvuruları OMU-BAP otomasyon sistemi üzerinden yapılır, herhangi bir belgenin çıktısının gönderilmesi gerekmemektedir.

2020 Yılı Proje başvuru takvimi aşağıda belirtilmiştir. 

  

1. DÖNEM PROJE BAŞVURU TAKVİMİ

  -  Proje Önerilerinin 13 Ocak 2020 –  20 Mart 2020 tarihleri arasında online başvurusu yapılır ve son başvuru tarihi tamamlandıktan sonra projeler dört ay içerisinde değerlendirilir.

 - Onay tarihinden itibaren bir ay içinde Bilimsel Araştırma Projesi Destekleme Sözleşmesi imzalanır.

                                              

2. DÖNEM PROJE BAŞVURU TAKVİMİ

- Proje Önerilerinin 7 Eylül 2020 – 16 Ekim 2020 tarihleri arasında online başvurusu yapılır ve son başvuru tarihi tamamlandıktan sonra projeler dört ay içerisinde değerlendiririlir.

- Onay tarihinden itibaren bir ay içinde Bilimsel Araştırma Projesi Destekleme Sözleşmesi imzalanır.

"T" DESTEK BİRİM TUTARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR.

Değerli Akademisyenlerimiz,

Üniversitemiz Yönetim Kurulu'nun 21.02.2019 tarih ve 2019/99 sayılı kararı ile Bilimsel Destek Programı projelerinin bütçe limitleri yeniden belirlenmiş olup, "T" değeri 1.750,00.-TL'ye yükseltilmiştir. 

TEZ PROJELERİNİN BÜTÇE LİMİTLERİ YENİDEN BELİRLENMİŞTİR.

Değerli Akademisyenlerimiz,

Üniversitemiz Yönetim Kurulu'nun 21.02.2019 tarih ve 2019/100 sayılı kararı ile Lisansüstü Tezleri Destekleme Programı projelerinin bütçe limitleri yeniden belirlenmiştir. Buna göre;

Yüksek Lisans Tez projeleri ek ödenek dahil,

Dış destek belgesi var ise 10.000,00.-TL

Dış destek belgesi yok ise 5.000,00.-TL ye kadar desteklenebilecek olup,

Doktora ve Dişte/tıpta Uzmanlık Projeleri ek ödenek dahil,

Dıs destek belgesi var ise 20.000,00.-TL

Dış destek belgesi yok ise 10.000,00.-TL ye kadar desteklenebilecektir.

Saygılarımızla İyi çalışmalar dileriz.

Rektörlük Proje Yönetimi Ofisi


SatINalma DuyurularI
Kayıt yok

Genel Duyurular
Kayıt yok